dissabte, 19 de desembre del 2015

Info Mesa ACORD 2008

La mesa només pot ser tècnica per l'Absència d les patronals Escola Catòlica, CECE i Pimes (ens havien informat que UNAC tampoc hi assistiria, però no està confirmat, en qualsevol cas l'Acord fa menció expresa d l'aplicació a Educació Especial).

El contingut d l'Acord seria substancialment el mateix q hi havia, amb aquestes modificacions aparaulades:

a) En cas de no arribar a pactar el pagament de més de 5 quinquenis per la paga dels 25 anys, que es puguin abonar interessos de demora.

b) Escriure a l'Acord que es signi el RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PAGA DE 25 ANYS DEL VI CONVENI. Encara que el calendari de pagament es dugui a la negociació del curs 2017/2018 i introduint tots els sexennis a la negociació.

c) Que els treballadors que ja presentaren la documentació pel sexenni, i aquesta era correcta, no ho hagin de tornar presentar.

CLARAMENT EL PITJOR:
Estam 10 ANYS x a l'equiparació. Es fa el darrer pagament el 2018...

EL MILLOR:

1.-L'any 2017 tots els treballadors que tenguin dret a sexenni ja en cobraran una part (mínim 80%)

2.- Reducció d 24 a 23 hores lectives

3.- Se signaria compromís d'equiparar 100% a partir d 2018, tant el CRIB com el cobrament d sexennis.

Tot això és aparaulat xq l'absència d Escola Catòlica i CECE fa q la mesa només pugui ser mesa tècnica, no per negociar l'Acord.

Unió d Cooperatives i els sindicats sí q assistiren a la reunió.

dimecres, 16 de desembre del 2015

Votació proposta Conselleria

Companys,
Votau la proposta de Conselleria de reactivació i calendarització de l'Acord de 2008 per als docents de concertada. Podeu fer-ho a les pàgs del vostre sindicat de referència. Afecta temes com la paga de 25 anys, l'equiparació salarial i el complement per formació (sexenni). La mesa de Conselleria corresponent està convocada per al proper divendres. Per tant, urgeix que digueu el vostre parer. Recordau que l'Acord, en el seu dia, ens costà una vaga i una dura negociació. I va ser congelat amb les mesures urgents de la passada legislatura. La seva recuperació era el punt núm 9 de la taula reivindicativa conjunta amb l'Assemblea de Docents. I la darrera vaga, que en el nostre sector convocaren STEI i FECCOO, contemplava aquesta reivindicació. En resum, l'Acord ens ha "costat" dues vagues. Val la pena dir la nostra. Per això, vos animam a votar!

dimarts, 3 de novembre del 2015

La Conselleria abonarà als docents de concertada el 25% de la paga extra de 2012

"La direcció general de planificació, ordenació i centres ens ha informat avui que la Conselleria abonarà als docents de concertada el 25% de la paga extra de 2012. El pagament es farà efectiu abans de final d'any, igual que als empleats públics. El 50% restant es negociarà a la propera mesa de concertada. En el cas dels treballadors actualment en plantilla no s'haurà de reclamar el pagament, però els qui han fet substitucions, jubilats, en excedència, etc, que ja no estan en el centre, segurament ho hauran de reclamar. En cas que sigui així, per dur a terme aquest tràmit, vos aconsellam que contacteu amb els vostres comitès d'empresa i/o demaneu informació al vostre sindicat de referència."

dimarts, 13 d’octubre del 2015

INFORMACIÓ REUNIÓ CONSELLERIA-DOCENTS DESCONCERTATS

Avui ens hem reunit amb el conseller Martí March i el seu equip (Morante i Rafi Sánchez). No ens han donat cap document d proposta per escrit. Ha estat una conversa de declaració d'intencions per part seva i d'explicació de necessitats i preocupacions per part nostra. S'emmarca en una ronda de contactes amb entitats del món concertat. I hem d'agrair que, tot i no ser agents negociadors (ho són patronals i sindicats), es dialogui amb nosaltres i es tengui en compte la nostra opinió.

Que es vulgui arribar a un acord global per al sector concertat és, en principi, una bona notícia. L'escola concertada imparteix un servei públic i, per tant, aquest ha d'arribar en condicions de qualitat als seus usuaris, la mateixa qualitat que a la xarxa pública. Per això, hem tramès que ens preocupen qüestions com les ràtios, sobretot a infantil, on s'haurien de poder fer desdoblaments o comptar amb personal de suport suficient.

La seva proposta és ràtio fixa per als centres públics i concertats. Ja han començat a treballar-hi a sa Pobla i hi ha intenció d'arribar a acords de distribució d'alumnat i recursos en d'altres pobles i alguna zona de Palma.

Quant a l'atenció a la diversitat, es vol augmentar la dotació de base i revisar el sistema per a l'adjudicació, per equiparar-la amb la pública.

També hem comentat que les ajudes a les famílies més necessitades haurien d'arribar a la concertada (cal cercar una fórmula legal adient).

D'altra banda, hem parlat de l'accés a la formació del CEP per part dels docents de concertada. Envers aquest tema, se'ns ha explicat que es prioritzarà la formació a centres.

Pel que fa a les plantilles, hem expressat la preocupació per com podria afectar la reducció d'hores d'escolarització a la jornada dels treballadors. Pareix que, en aquest sentit, hi ha compromís que no suposi cap pèrdua de plantilla. La via seria la reducció del nombre d'hores de jornada completa.

Per part de conselleria, es proposa borsa d feina i recol.locació, així com la possibilitat que des de la borsa d'interins es pugui facilitar un llistat de docents en demanda d feina, quan els centres ho requereixin.

La conselleria també pretén impulsar el paper dels consells escolars als centres concertats.

Expliquen que es volen ordenar i clarificar els criteris de concertació, i asseguren que no volen reduir, sinó mantenir les unitats concertades, però amb una gestió transparent. Per això, entre d'altres coses, s'ha creat un departament específic, la responsable del qual és Cristina Burguera.

Hem comentat també que ens han arribat els nous currículums i valoram que el procés sigui participatiu i es puguin fer al.legacions.

Per acabar, en qüestió de retallades salarials, hem fet notar que se'ns han aplicat les mateixes reduccions salarials que a la pública i que s'ha d negociar la recuperació i/o descongelació dels acords.

Volem matisar que no demanam l'equiparació amb un funcionari, sinó amb un interí nouvingut. Demanam poder fer la nostra feina en condicions homologables, perquè el servei públic que impartim pugui arribar amb la mateixa qualitat.

Des d'aquí volem agrair les aportacions que ens heu fet via correu electrònic, xarxes i per altres mitjans. Hem volgut recollir i transmetre les vostres opinions. Vos recordam que podeu seguir en contacte amb nosaltres per tot allò que cregueu convenient.

Vos mantindrem informats de qualsevol novetat.

Rebeu una cordial salutació,

A.Desconcertats.

dijous, 8 d’octubre del 2015

Propostes per al diàleg

"Benvolguts companys,

Com sabeu, els sindicats STEI i FECCOO recentment han signat un Acord global per a l'educació pública. Si bé l'Assemblea de Docents de moment no ha donat suport al document per considerar-lo insuficient i excessivament dilatat en el temps. Això no obstant, es fa una consulta als centres. Per a la concertada, ara s'enceta un període de negociacions, per tal d'arribar també a un Acord global. En aquest sentit, ja s'han produït els primers contactes de la Conselleria amb els sindicats. Per part nostra, vos informam que el proper dimarts els docents desConcertats ens hem de reunir amb el conseller. Si teniu suggeriments o idees que vulgueu que li comentem i que li facem arribar, ara és un bon moment per fer-ho. El nostre referent, en principi, parteix de la taula reivindicativa per la qual ens sumàrem, en el seu dia, a la vaga, així com de la nostra participació i adscripció a Illes per un Pacte. D'altra banda, ens agradaria que ens féssiu arribar les vostres propostes per al diàleg.

AD desConcertats.

Rebeu una cordial salutació!

Mail: assembleadocentsdesconcertats@autistici.org

dilluns, 14 de setembre del 2015

Nova negociació amb els comitès de vaga ( Conselleria d'Alfons el Magnànim)

Ara mateix, des de les 16h, a Conselleria d'Alfons el Magnànim, nova negociació amb els comitès de vaga. De l'Assemblea de docents desConcertats hi assisteix Antònia Torres, convidada per l'Assemblea de Docents. Des d'aquí volem agrair, una vegada més, la convidada, així com tota la feina que l'AD està fent en defensa del servei públic educatiu, del qual el sector concertat també en forma part.  L'assemblea ha enviat la seva proposta a tots els contactes i els desConcertats també l'heu rebuda. Està ordenada segons la taula reivindicativa. Els punts estan redactats des del punt de vista del sector públic, però en el punt corresponent a la recuperació de les condicions dels treballadors es demana que figuri per escrit, en el present Acord, el compromís de negociar amb mesa de concertada abans de final d'any. Es tracta de traslladar les millores que correspongui a concertada i reobrir l'Acord de 2008, en el qual hi havia, entre d'altres coses, equiparació salarial amb un interí nouvingut (del 2007) i reconeixement d'un sexenni. Recordem que de tot això no s'ha pagat pràcticament res, a més, com tots sabeu, de patir la supressió de la paga extraordinària de 2012 i la reducció salarial d'un 5%. I s'ha d'afegir que el deute dels endarreriments del conveni no s'acabarà de cobrar fins al 2017. Igualment, els temes de plantilles, ràtios i beques pensam que també són traslladables a la mesa de concertada. Avui, nosaltres no negociam res, però, com hem dit abans, l'AD demanarà, una altra vegada, que consti per escrit en l'Acord el compromís amb la concertada. De fet, per a la concertada es negociaria a la mesa corresponent, on no hi ha l'assemblea, només sindicats i patronals.
Els sindicats ja varen dir a la passada reunió que no volen que això s'expliciti a l'Acord. Els seus motius: a concertada no hi ha vaga convocada i el comitè de vaga és de pública. Tot i així, com es va decidir a la darrera assemblea, el comitè de l'AD ho tornarà a demanar. Els desConcertats en aquest aspecte discrepam del punt de vista dels sindicats. Consideram que el compromís explícit és pertinent i convenient. La conselleria diu que vol negociar a concertada, però dóna la raó als sindicats perquè no figuri a l'Acord.
Nosaltres pensam que no es pot obviar el context: en realitat, la vaga de pública no està desconvocada, però tampoc no està activa, i els docents de concertada també hem fet vaga amb les mateixes reivindicacions. Per ser rigorosos, hem fet el mateix nombre de dies de vaga activa (exactament, només un menys). Cal tenir present que a la taula reivindicativa de l'AD sempre han figurat les nostres reivindicacions, encara que la nostra vaga, tècnicament, la convocassin els sindicats, ja que el moviment ha estat d'unitat. Ja sabem que, ara per ara, nosaltres no tenim una convocatòria de vaga indefinida damunt de la taula (la nostra convocatòria no ha estat indefinida en cap moment), però això no vol dir que no pugui figurar el compromís de negociar. Pensau que l'acord es diu "Acord global".
Per exemple, la negociació del tema de les beques s'ha traslladat a Fapa, que tampoc no està en vaga, entre d'altres coses perquè no són treballadors docents... Així doncs, només el fet que els sindicats presents siguin representatius als dos sectors avalaria prou bé la referència explícita al compromís de negociació. Si hi afegim que tots dos sindicats han informat que han fet demanda de reunir-se amb conselleria per tractar els temes de concertada, i que el conseller hi ve a bé  (fins i tot parla de reunir-se l'octubre), idò per què no deixar-ne constància en el present Acord? Per a l'AD i els desConcertats és sobretot una qüestió de solidaritat entre tots els docents, de la unitat de la lluita dels darrers anys i de la dignitat del nostre col.lectiu.

dijous, 3 de setembre del 2015

COMUNICAT ASSEMBLEA DOCENTS DESCONCERTATS SOBRE NEGOCIACIÓ AMB CONSELLERIA

Benvolguts companys, ahir va tornat a tenir lloc una reunió de Conselleria d'Educació amb els comitès de vaga de l'Assemblea de Docents, FECCOO i STEI. Com sabeu, la vaga indefinida segueix convocada al sector públic, mentre que a Concertada es van fer successives convocatòries fins al gener. No obstant, la plataforma reivindicativa, especialment la redactada per l'Assemblea de Docents, inclou molts de punts que també ens afecten als treballadors de la Concertada. A més de la demanda de renegociar l'Acord de 2008 (que contemplava l'equiparació salarial amb un interí nouvingut calculat a partir de la taula salarial de 2007 i del qual no s'ha cobrat pràcticament res). Partint de la solidaritat entre treballadors i del sentit de la feina assembleària d'aquests anys, en la qual els docents de Concertada també hem participat, el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents ha demanat que en l'Acord actualment en negociació figuràs el compromís, per part de Conselleria, de negociar amb el sector concertat (a la mesa corresponent) aquelles millores aplicables al nostre sector i la revisió de l'Acord de 2008. Malgrat la voluntat del comitè de l'Assemblea és i ha estat, des del principi del conflicte, la unitat de la comunitat educativa i el respecte i solidaritat entre treballadors docents, no es comparteix el mateix criteri per part dels comitès de l'STEI i FECCOO. Han estat aquests dos sindicats (i no la Conselleria) els qui s'han oposat totalment a que l'Acord inclogui compromís de negociar amb Concertada. Des de l'Assemblea de Docents desConcertats volem espressar el nostre rebuig envers aquesta actitud, que consideram impròpia de sindicats que tenen representativitat en els dos sectors i que foren convocants de la vaga també a Concertada. La legitimitat dels seus respectius secretaris generals per demanar compromís de negociació estaria fora de tot dubte, donat que no es procedia a negociar res en l'àmbit del comitès de vaga, sinó en la mesa corresponent. Tot plegat ens du a qüestionar-nos la representativitat que aquests sindicats se suposa que tenen en el nostre sector. Entre la sorpresa i la decepció absoluta,  ens sentim menyspreats i maltractats com a col.lectiu laboral.

dimarts, 28 de juliol del 2015

REUNIÓ DESCONCERTATS-CONSELLER


Companys i companyes,

Com pot ser alguns de vosaltres ja coneixeu, avui dematí els desConcertats ens hem reunit amb Martí March, conseller d'Educació. També ha assistit a la reunió Rafaela Sánchez, directora general de Personal docent, per tractar els temes específics que preocupen als docents de la concertada integrats en l'Assemblea de Docents.

En primer lloc, volem dir-vos que valoram molt positivament la trobada d'avui pre dos motius fonamentals:

-Per tenir l'oportunitat de parlar amb el conseller i poder expressar les nostres inquietuds (li presentam documents i guió de les nostres reivindicacions).

-I, també, perquè ens hem adonat que hi ha coincidència amb bona part dels nostres punts de vista.

D'una banda, la nostra presència en la lluita durant la darrera legislatura i la nostra tasca, vinculada a la plataforma reivindicativa de l'AD, ens du a plantejar una negociació conjunta en tots els punts compartits, independentment que després els acords es traslladin a les meses corresponents, per tal de fer-los efectius. Amb la qual cosa pareix que comptam amb la voluntat de col·laboració de l'actual equip de Conselleria.

I d'altra banda, davant l'alarma i fins i tot podríem parlar que por, generada a partir de determinades declaracions aparegudes en premsa (parlant de reducció de concerts), ens alegra poder trasmetre un missatge de tranquil·litat.  De moment amb prudència, però tot esperant que en un futur immediat es  pugui anar salvant qualsevol reticència o desconfiança. La situació, a més, s'ha vist agreujada pels plantejaments de la Conselleria envers determinats concerts, en el marc de la darrera mesa de concertada. Si més no, pareix que la majoria de reclamacions s'estan resolent favorablement, llevat dels casos on hi havia irregularitats en la concessió.

Per tot plegat, pensam que el diàleg iniciat encetarà un nou període, ben diferent de la legislatura anterior, amb un tarannà obert a la comunicació, la qual cosa segur que redundarà en una línia constructiva i de millora de l'educació en el seu conjunt, com a bé/servei públic. Una dada important és que es dóna un increment global de la plantilla al sector concertat (i també en el públic).

Quant a les principals línies d'actuació, el conseller ens parla del Pacte educatiu, de la concepció de servei públic, de donar estabilitat, criteris clars i despolititzar la situació de les escoles concertades amb l'Administració. Així mateix, a la Conselleria s'impulsarà un departament de concertada, amb un personal professional i estable, que gestioni de manera racional, coherent i transparent.

Altres idees que estan damunt de la taula serien:

-La creació d'un borsí de feina (i de recol·locació si s'escau), a través del qual es podrien donar a conèixer les places disponibles, encara que es respecti la llibertat de les empreses en la contractació i es contemplin les particularitats de les cooperatives (treballadors i empresaris al mateix temps).

-Donar rellevància al Consell Escolar, amb un nivell de democràcia i participació reals.

Envers la LOMCE, el conseller es remet a seva postura ja coneguda de cercar alternatives amb nous currículums, per al curs 16-17, i explica iniciatives polítiques de pressió al Govern central. Si més no, com a treballadors expressam la nostra preocupació pels efectes laborals i pedagògics de la llei.

Menció especial mereix la qüestió d'FP Bàsica, que qualifica com un "maquillatge" de l'abandonament escolar, amb un parany econòmic que consisteix en la utilització de fons europeus però un deute computable per a les comunitats autònomes. Nosaltres proposam un itinerari d'inserció laboral am la col·laboració dels municipis.

Quant a la Formació Professional en general, comenta la necessitat de treballar en la implicació de les patronals amb els convenis de pràctiques i la conscienciació de la posada en valor de la qualificació professional a l'hora de fer contractacions. A la vegada, es fa feina amb la Conselleria de Treball (FP integrada).

Pel que fa a la qüestió de l'alternativa al TIL, en els nous projectes lingüístics, es decanta per l'autonomia de centres, que dissenyarien el propi tactament de llengües d'acord amb l'entorn sòcio-lingüístic, en el marc d'un model flexible, però protector del català com a llengua pròpia (del Decret de Mínims fins a la "immersió").

Esperam que el nostre resum vos sigui d'utilitat, així com vos emplaçam a fer-nos arribar qualsevol dubte i/o suggeriment.

Rebeu una cordial salutació,
A.Desconcertats

dijous, 9 de juliol del 2015

ELS DESCONCERTATS HEM ESTAT AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA AL CONSOLAT

Els desConcertat hem estat presents avui al Consolat a la reunió, presidida per Francina Armengol,  amb el nou equip de la Conselleria d’Educació. Estam molt satisfets d’haver pogut explicar les nostres preocupacions i de dialogar, juntament amb la resta de comunitat educativa, amb el nou govern, a més, ho hem fet, específicament, com a treballadors, sense les etiquetes ni els prejudicis que, molt sovint, i entenem que injustament, se’ns posa als treballadors de la concertada.
Hem pogut explicar que érem treballadors en assemblea, sense etiquetes patronals, sindicals o polítiques, que compartim taula reivindicativa amb l’AD i, a més, hem posat de manifest la nostra preocupació per les repercusions laboral de la Lomce en les docents de la concertada. També hem deixat clara la nostra lluita mitjançant la feina colze a colze amb l’AD, la participació amb les mobilitzacions i les vagues i, naturalment, tota la nostra implicació en el treball que ha permés arribar a un consens materialitzat en el Pacte Educatiu.
Podem estar ben contents i ben orgullosos del camí i del treball fet fins ara, i hem de continuar confiant que la feina dels docents desconcertats, materialitzada i visualitzada en actes com el d’avui, té una importància indiscutible per assegurar l’estabilitat d’un sistema educatiu democràtic, arrelat a la nostra terra, participatiu i de qualitat.


dimecres, 3 de juny del 2015

Carta LOMQE als responsables d'Educació

Benvolguts responsables d’Educació,

En primer lloc, des de l’Assemblea de desConcertats volem felicitar pels resultats electorals aquells partits polítics que han obtingut representativitat suficient per contribuir a fer un gir necessari en la política de la nostra Comunitat Autònoma.

D’altra banda, i en la mateixa línia de treball de l’Assemblea de Docents, volem fer arribar als seus responsables el nostre punt de vista sobre la situació que s’ha generat amb l’aprovació a correcuita dels currículums LOMCE per part de la Conselleria d’Educació, ara en funcions.

Com sabeu, aquest fet es va dur a terme de manera totalment irresponsable i en contra d’una part important del CEIB, així com d’esquena a gairebé tota la comunitat educativa. Per tant, i davant la imminència de la presa de decisions de cara al curs vinent, volem comunicar que el col·lectiu de docents afectat pels canvis en les assignatures i tots els claustres en general del sector concertat vivim un moment d’incertesa i gran preocupació.

Tot plegat ens du a demanar l’ajornament de la imposició de la LOMCE a la nostra Comunitat Autònoma.

Per complementar la informació difosa per diversos mitjans referent a l’impacte laboral de la seva implantació als instituts públics, també pensam que és important que tengueu en compte que a l’escola concertada les repercusions horàries poden tenir, així mateix, greus conseqüències per als treballadors.

D’entrada, s’ha intentat jugar amb les hores de lliure disposició per compensar la pèrdua lectiva, però no sempre és possible mantenir les condicions de feina. No se n’ha parlat als mitjans, però és evident que també es poden perdre llocs de treball, igual que als instituts. I, a més, amb situacions d’acomiadament que deixarien en indefensió els treballadors.

També s’ha de tenir en compte que, en molts de casos, es produirien modificacions substancials dels contractes, amb una pèrdua de jornades completes, que passarien a ser jornades parcials amb la conseqüent minva de salari; cosa que, a l’empara de la Reforma Laboral, donaria lloc a una transformació de llocs de feina estable en llocs de feina precària.

Però, i per damunt de tot, pensam que s’ha d’aturar la implantació de  la Llei perquè durant aquesta legislatura ha quedat més palès que mai que, en educació, és necessari el consens i l’estabilitat. Hi va el futur dels nostres alumnes i ens atreviríem a  dir que de la nostra societat.

La LOMCE és una llei irresponsable que, afortunadament, pot tenir una vida curta, per la qual cosa  la seva implantació no faria res més que provocar incoherències pedagògiques greus en la formació dels infants. En això s’hi ha d’afegir el seu esperit, uns valors i uns plantejaments que les urnes ens han demostrat clarament que la gent  rebutja. Cap societat “sana” pot avalar un menyspreu absolut per les arts, la filosofia… i la incorporació al sistema educatiu de gran part dels plantejaments que ens han portat a l’actual crisi. I no només això, pretén legitimar un greu retrocès en l’educació en el repecte per la diversitat cultural, les llengües cooficials i els fets identitaris.

Així doncs, des de l’Assemblea de desConcertats, volem donar les gràcies als partits polítics implicats per l'interès que han mostrat envers aquest tema i els desitjam que la seva feina es pugui desenvolupar amb perspectives de futur i estabilitat, com requereix la societat balear en general i, en concret, un sistema educatiu de qualitat. Esperam que en breu es puguin fer efectives les mesures adients perquè sigui així.

Rebeu una cordial salutació,

Col·lectiu de Docents Desconcertats.

dijous, 23 d’abril del 2015

Marxa per l'Educació

L'Assemblea de  Docents desConcertats vos recorda que: dissabte 25, tenim dos grans esdeveniments, la "MARXA PER L'EDUCACIÓ" són "passes per al futur". I festa a Palma, "DIADA PER LA LLENGUA", organitzada per L'OCB ( que tant ha ajudat els mestres en la seva lluita). No hi podem faltar!! PENSA-HI

dijous, 16 d’abril del 2015

La plataforma LEMA proposa una MOBILITZACIÓ CONJUNTA

La plataforma LEMA proposa gravar un "LIPDUB" pels carrers de Palma on apareguin els diferents àmbits socials per a fer córrer el missatge de la Mallorca que volem en matèria de territori, drets socials, cultura, llengua i patrimoni.
Aquesta plataforma parteix del Front Comú que es va crear arrel del manifest que es signà el 17 de juny de 2014 amb el títol "Els moviments socials s'uneixen per fer un front comú contra la política despòtica de Bauzá".
Per això, proposa l'acció: "GRAVACIÓ LIPDUB" (Dia: 19 d'abril, Esplanada Porta de Santa Catalina, 10h).


Marxes per l'Educació


T'hi apuntes?

Document Pacte Illes

Aquí us deixam el 3r esborrany del Pacte per l'Educació IB perquè pogueu  ratificar el seu contingut. Per tant, seria convenient llegir-ho detingudament amb les vostres respectives assemblees de centre amb la finalitat d'estar infomats de tot el que suposa dit pacte.


dijous, 5 de febrer del 2015

Les Cooperatives d'ensenyament de les Iles Balears donen suport al pacte per l'educacio per unanimitat

Les Cooperatives d'ensenyament de les Iles Balears donen suport al pacte per l'educacio per unanimitat

http://m.arabalears.cat/balears/Educacio-pacte-cooperatives_0_1298270311.html#.VNNfoyWCHJs

Proposta DesConcertats per un Pacte EducatiuDesprés de mesos de treball, debats i assemblees de centre, compartim amb vosaltres el text definitiu que hem proposat per un pacte educatiu, des de la nostra Assemblea de Docents desCONCERTATS.
Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració.

PROPOSTA DESCONCERTATS