dissabte, 23 de novembre del 2013

Denuncia a la propaganda del TIL

Denuncia d'un pare/mare del CEIP Es Putxet que ha rebut aquesta carta al seu mail i no ha estat aprovat pel Consell Escolar:

Benvolguda família,
Ens posam en contacte amb vosaltres amb l’objectiu d’informar-vos sobre l’aplicació del nou sistema educatiu basat en el trilingüisme mitjançant el projecte de tractament integrat de les llengües (TIL) que es du a terme en aquest curs 2013-2014 al CEIP Es Putxet.   
En el document adjunt trobareu la distribució horària setmanal d’aplicació del TIL. Una assignació dissenyada i duta a terme pel CEIP Es Putxet, aprovada pel seu Consell Escolar i que compta amb l’informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa de les Illes Balears.
El projecte presentat pel centre educatiu segueix el procediment establert en el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de les Illes Balears i en el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats volem fer-vos partícips de la satisfacció que suposa encetar aquesta nova etapa, amb relació a l'ensenyament i l'aprenentatge de les dues llengües oficials de les Illes Balears, així com d’una llengua estrangera, que té com a objectiu enllaçar el nostre present amb el futur dels nostres alumnes en el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
Així mateix, per continuar millorant el procés d’implantació del tractament integrat de les llengües en cursos successius, posam a la vostra disposició l'adreça de correu electrònic infotil@caib.es, amb la finalitat que ens faceu arribar qualsevol suggeriment.
Cordialment

Querida familia,
Nos ponemos en contacto con ustedes con el objetivo de informarles sobre la aplicación del nuevo sistema educativo basado en el trilingüismo mediante el proyecto de tratamiento integrado de las lenguas (TIL) que se lleva a cabo en este curso 2013-2014 en el CEIP Es Putxet. 
En el documento adjunto encontrarán la distribución horaria semanal de aplicación del TIL. Una asignación diseñada y llevada a cabo por el CEIP Es Putxet, aprobada por su Consejo Escolar y que cuenta con el informe de adecuación del Departamento de Inspección Educativa de las Illes Balears. 
El proyecto presentado por el centro educativo sigue el procedimiento establecido en el Decreto 15/2013, de 19 de abril, por el cual se regula el tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears y en el Decreto ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears.
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Universidades queremos hacerles partícipes de la satisfacción que supone comenzar esta nueva etapa, con relación a la enseñanza y el aprendizaje de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears, así como de una lengua extranjera, que tiene como objetivo enlazar nuestro presente con el futuro de nuestros alumnos en el marco de la diversidad lingüística y cultural de Europa.
Asimismo, para continuar mejorando el proceso de implantación del tratamiento integrado de las lenguas en cursos sucesivos, ponemos a su disposición la dirección de correo electrónico infotil@caib.es, con el fin de que nos hagan llegar cualquier sugerencia.
Cordialmente

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada